Všeobecné obchodní podmínky

I. Úvodní ustanovení

 1. Tyto obchodní podmínky platí pro nákup v internetovém obchodě www.vinarstvipilcik.cz
 2. Podmínky blíže vymezují a upřesňují práva a povinnosti prodávajícího (provozovatele) a kupujícího (zákazníka).
 3. Provozovatelem internetového obchodu je Radim Pilčík, IČ:17598460, 696 71 Blatnice pod Svatým Antonínkem č.p. 264 
 4. Prostřednictvím katalogu vína, nacházejícího se internetové adrese www.vinarstvipilcik.cz a určeného k objednávání ze strany zákazníků, činí provozovatel zákazníkům výzvu k podávání návrhů (objednávek) na koupi zboží.
 5. Je-li kupující spotřebitelem, uzavírají strany prostřednictvím internetového obchodu www.vinarstvipilcik.cz a následného jednání smlouvy o dodávce nápojů dodávaných do spotřebitelovy domácnosti nebo do jiného místa, které spotřebitel určil. Ve smyslu ust. § 1840 písm. g) zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, se na tyto smlouvy nepoužijí stanovení části čtvrté, hlavy I, dílu 4, oddílu 2 (uzavírání smluv distančním způsobem a závazky ze smluv uzavíraných mimo obchodní prostory), pododdílu 1 občanského zákoníku. 

II.Objednávka a uzavření kupní smlouvy

 1. Vyplněním a odesláním objednávkového formuláře v internetovém obchodě činí zákazník závaznou objednávku. Podáním objednávky kupující stvrzuje, že se seznámil s těmito obchodními podmínkami, jakož i reklamačním řádem, a že s nimi souhlasí.
  2. Předmětem kupní smlouvy je zboží uvedené v objednávce kupujícího. Prodávající se zavazuje dodat kupujícímu toto zboží a umožnit mu nabýt vlastnické právo k němu. Kupující se zavazuje zboží převzít a zaplatit dohodnutou cenu.
  3. Objednávka je návrhem kupní smlouvy adresovaným prodávajícímu. Obdržení objednávky potvrzuje prodávající neprodleně kupujícímu elektronickou poštou na adresu, kterou kupující uvedl v objednávce. Kupní smlouva vzniká dodáním objednaného zboží kupujícímu, tj. v okamžiku převzetí zboží kupujícím.
  4. Podmínkou platnosti elektronické objednávky je vyplnění veškerých formulářem předepsaných údajů a náležitostí. Minimální množství pro jednu objednávku je 6 lahví.
  5. Místem dodání zboží je adresa uvedená kupujícím v objednávkovém formuláři.
  6. Způsob placení kupní ceny a způsob doručení zboží volí kupující při vyplňování objednávkového formuláře.
  7. Dodací podmínky jsou podrobně specifikovány na internetové adrese www.vinarstvipilcik.cz dopravní řád. Tyto dodací podmínky jsou součástí těchto obchodních podmínek.
  8. Vlastnické právo ke zboží přechází na kupujícího, pod podmínkou zaplacení kupní ceny, jeho převzetím.
  9. Za poslání zásilky účtuje provozovatel dopravné ve výši dle aktuálního ceníku společností TOPTRANS podle počtu objednaných lahví (v případě doručení zásilky k zákazníkovi domů). Doprava zdarma - při vyhlášení akce- Doprava zdarma
  10. Po registraci na webové stránce může kupující přistupovat do svého uživatelského rozhraní a provádět objednání zboží (dále jen ,,můj účet“). Kupující může provádět objednávání zboží též bez registrace přímo z webového rozhraní obchodu. Kupující bere na vědomí, že je povinen své osobní údaje uvádět správně a pravdivě.
  11. Vyplněním registračního formuláře, či závazné objednávky v rámci internetového obchodu www.vinarstvipilcik.cz, kupující dává prodávajícímu souhlas ke shromažďování a archivování osobních údajů o kupujícím a o jeho nákupech a k jejich obchodnímu a marketingovému využití. Osobní údaje nebudou poskytnuty třetím osobám.

       12. Kupující odesláním objednávky potvrzuje, že jeho věk je 18 let nebo vyšší.

 

III. Cena zboží a dodací podmínky

 1. Prodávající účtuje za zboží ceny, které v době objednávky uvádí na svých webových stránkách. Ceny za zboží jsou uvedeny v korunách českých, nejsme plátci DPH. Není – li uvedeno výslovně jinak, rozumí se dále kupní cenou i náklady spojené s dodáním zboží. Ceny zboží a případné náklady spojené s dodáním zboží dle kupní smlouvy může kupující uhradit prodávajícímu následujícími způsoby:

Platba dobírkou-při převzetí zboží u dopravního přepravce

Platba online přes platební bránu Shoptet Pay- zboží zaplatíte online platební kartou přes platební bránu.

Platba převodem na účet – Zvolíte-li platbu převodem na účet, zašleme Vám po zpracování Vaší objednávky podklady pro provedení platby na Váš email. Jako variabilní symbol platby je potřeba vždy uvést číslo objednávky. Po připsání platby na náš účet objednávku odešleme. V případě, že Vaši platbu neobdržíme do pěti pracovních dnů, budeme nuceni objednávku stornovat.

Hotově – je možná pouze ve Vinařství Radim Pilčík, 696 71 Blatnice pod Svatým Antonínkem č.p. 264

IV. Přeprava a doprava

 1. Nabízíme přepravu zboží po České Republice. Dodávky objednaného zboží budou dle dostupnosti produktu a provozních možností prodávajícího odeslány nejpozději do 5 pracovních dní po obdržení platby na účet prodávajícího nebo platba dobírkou při převzetí zboží, maximálně však do dvou týdnů od zaslání objednávky. Při převzetí zboží kupující zkontroluje, zda není obal porušený, v případě jakékoliv nesrovnalosti zboží nepřebírá, nebo provede reklamaci přímo s přepravcem. Při osobním odběru je převzetí možné po přijetí emailu, že objednávka byla dokončena.

V. Reklamační řád

 1. V případě, že zásilka vykazuje zjevné vady přepravního obalu (protržení, rozbití, apod.) nebo obsahu (zvuk zjevně rozbitých láhví, prosakování vína obalem apod.), je kupující oprávněn odmítnout převzetí. V tomto případě bude zásilka automaticky zaslána zpět a bude expedována nová zásilka.
 2. Vzhledem k charakteru zboží a určení jeho použití, garantuje prodávající kvalitu zboží u tohoto druhu obvyklou. Veškeré reklamace musí být uplatněny bezodkladně a to e-mailem zaslaným na adresu radim@vinarstvipilcik.cz Prodávající přijme též reklamace uplatněné kupujícím osobně v provozovně na ve Vinařství Radim Pilčík 696 71 Blatnice pod Svatým Antonínkem č.p. 264. V oznámení o reklamaci kupující mimo jiné označí nezaměnitelně dodávku zboží, která reklamované zboží obsahovala, a to např. číslem objednávky, příp. údajem o tom, že zboží bylo koupeno prostřednictvím internetového obchodu www.vinarstvipilcik.cz. Zjistí-li kupující, že zboží má vady, oznámí to bez zbytečného odkladu prodávajícímu a vadné zboží prodávajícímu vrátí v původním obalu – láhvi opatřené původní zátkou a plné (s původním obsahem) alespoň ze dvou třetin tak, aby vada mohla být přezkoumána. Kupující doručí reklamované zboží na svůj náklad prodávajícímu na adresu provozovny Vinařství Radim Pilčík 696 71 Blatnice pod Svatým Antonínkem č.p. 264 Kupující vytkne vadu zboží buď označením vady, nebo oznámením, jak se projevuje. V případě oprávněné reklamace prodávající kupujícímu nahradí náklady vynaložené kupujícím na doručení reklamovaného zboží prodávajícímu, a to do výše odpovídající nejlevnějšímu z obvyklých způsobů doručení zboží.
 3. Prodávající vydá kupujícímu písemné potvrzení o tom, kdy kupující právo z vadného plnění uplatnil, co je obsahem reklamace a jaký způsob vyřízení reklamace kupující požaduje; a dále písemné potvrzení o datu a způsobu vyřízení reklamace, případně písemné odůvodnění zamítnutí reklamace. Písemné potvrzení o uplatnění reklamace vydá prodávající kupujícímu při osobním uplatnění reklamace kupujícím okamžitě na místě samém a v případě písemné reklamace bez zbytečného odkladu (zpravidla do 3 pracovních dnů) e-mailem zaslaným kupujícímu na adresu kupujícího, která je prodávajícímu známa, anebo poštovní zásilkou též na adresu kupujícího. Písemné potvrzení o vyřízení reklamace vydá prodávající kupujícímu ve lhůtách dle odstavce 5 tohoto reklamačního řádu e-mailem zaslaným kupujícímu na adresu kupujícího, která je prodávajícímu známa, anebo poštovní zásilkou též na adresu kupujícího, příp. si je po dohodě kupující vyzvedne na místě, kde reklamaci uplatnil.
 4. Prodávající rozhodne o reklamaci ihned, ve složitých případech do tří pracovních dnů. Do této lhůty se nezapočítává přiměřená doba potřebná k odbornému posouzení vady. Reklamace musí být vyřízena bez zbytečného odkladu, nejpozději do 30 dnů ode dne jejího uplatnění.
 5. Kupující sdělí prodávajícímu, jaké právo z vadného plnění si zvolil, při oznámení vady, nebo bez zbytečného odkladu poté. Je-li zboží vadné, může kupující požadovat dodání nového zboží bez vad anebo přiměřenou slevu. Není-li dodání nového zboží bez vad možné (např. v důsledku vyčerpání zásob), může kupující od smlouvy odstoupit. Kupující může od smlouvy odstoupit též pro opakovaný výskyt vady a rovněž tehdy, pokud prodávající reklamaci včas nevyřídí.
 6. Kupující je oprávněn uplatnit právo z vady, která se u zboží vyskytne, v době dvaceti čtyř měsíců od převzetí zboží.
 7. Požádá-li o to kupující, potvrdí mu prodávající v písemné formě, v jakém rozsahu a po jakou dobu trvají jeho povinnosti v případě vadného plnění.
 8. Ustanovení odstavců 4, 5, 7 a 8 tohoto reklamačního řádu se nepoužijí v případě, kupuje-li věc v internetovém obchodě podnikatel ve zřejmé souvislosti s vlastní podnikatelskou činností. V takovém případě se postupuje dle příslušných ustanovení zákona.
 9. Při dodání nového zboží bez vad si prodávající ponechá vadné zboží převzaté od kupujícího pro účely posouzení reklamace.

VI. Ochrana osobních dat

 1. Informace o zákaznících jsou uchovávány v souladu s platnými zákony České republiky, zejména se zákonem o ochraně osobních údajů č. 101/2000 Sb. ve znění pozdějších dodatků a předpisů. Kupující vyplněním registračního formuláře, či závazné objednávky v rámci internetového obchodu www.vinarstvipilcik.cz souhlasí se zpracováním a shromažďováním svých osobních údajů v databázi prodávajícího, a to až do doby jeho písemného vyjádření nesouhlasu s tímto zpracováním.
 2. Kupující má právo přístupu ke svým osobním údajům za účelem jejich kontroly a opravy na adrese www.vinarstvipilcik.cz - můj účet. Osobní údaje je možno na základě elektronické žádosti (odeslání emailu na adresu radim@vinarstvipilcik.cz) zákazníka odstranit z databáze. Osobní údaje zákazníků jsou plně zabezpečeny proti zneužití. Osobní údaje zákazníků provozovatel nepředává žádné další osobě. Výjimku představují externí dopravci, kterým jsou osobní údaje zákazníků předávány v minimálním rozsahu, který je nutný pro doručení zboží.
 3. Jednotlivé objednávky jsou provozovatelem archivovány, a to ve formě elektronické a jsou přístupné pouze provozovateli obchodu.
 4. Zpracovávány jsou osobní údaje o zákaznících v rozsahu jméno, příjmení, email, adresa, telefon a údaje o nákupech uskutečněných zákazníky v rozsahu datum objednávky, velikost objednávky, obsah objednávky.
 5. K automatickému vymazání údajů týkajících se zákazníka z databáze provozovatele dojde po uplynutí 10 let od posledního nákupu, který zákazník prostřednictvím internetového obchodu www.vinarstvipilcik.cz uskutečnil.
 6. Obchodním a marketingovým využitím zpracovávaných údajů se rozumí využití pro potřeby realizace konkrétní dodávky kupujícímu a pro zasílání obchodních sdělení kupujícímu.

VII. Odstoupení od smlouvy

Vzorový formulář pro odstoupení od smlouvy

1. K odstoupení od Smlouvy, tedy k ukončení smluvního vztahu mezi Námi a Vámi od jeho počátku, může dojít z důvodů a způsoby uvedenými v tomto článku, případně v dalších ustanoveních Podmínek, ve kterých je možnost odstoupení výslovně uvedena.

2. V případě, že jste spotřebitel, tedy osoba kupující Zboží mimo rámec své podnikatelské činnosti, máte v souladu s ustanovením §1829 občanského zákoníku právo odstoupit od Smlouvy bez udání důvodu ve lhůtě 14 dnů ode dne doručení Zboží. V případě, že jsme uzavřeli Smlouvu, jejímž předmětem je několik druhů Zboží nebo dodání několika částí Zboží, začíná tato lhůta běžet až dnem dodání poslední části Zboží, a v případě, že jsme uzavřeli Smlouvu, na základě které Vám budeme Zboží dodávat pravidelně a opakovaně, začíná běžet dnem dodání první dodávky. Od Smlouvy můžete odstoupit jakýmkoliv prokazatelným způsobem (zejména zasláním e-mailu nebo dopisu na Naši adresu uvedenou v kontaktech). Pro odstoupení můžete využít také vzorový formulář poskytovaný z Naší strany, který tvoří přílohu č. 2 Podmínek.

3. Ani jako spotřebitel však nemůžete od Smlouvy odstoupit v případech, kdy je předmětem Smlouvy:

 1. Zboží, jehož Cena závisí na výchylkách finančního trhu nezávisle na Naší vůli a může k nim dojít během lhůty pro odstoupení od Smlouvy;
 2. dodání alkoholických nápojů, které mohou být dodány až po uplynutí třiceti dnů a jejich Cena závisí na výchylkách finančního trhu nezávislých na Naší vůli;
 3. Zboží, které bylo upraveno podle Vašeho přání nebo pro Vaši osobu;
 4. Zboží, které podléhá rychlé zkáze a Zboží, které bylo po dodání nenávratně smíseno s jiným;
 5. Zboží v uzavřeném obalu, které bylo z obalu vyňato a z hygienických důvodů jej není možné vrátit;
 6. dodávka zvukové nebo obrazové nahrávky nebo počítačového programu, pokud došlo k porušení původního obalu;
 7. dodávka novin, periodik nebo časopisů;
 8. dodání digitálního obsahu, pokud nebyl dodán na hmotném nosiči a byl dodán s Vaším předchozím výslovným souhlasem před uplynutím lhůty pro odstoupení od Smlouvy a My jsme Vám sdělili, že nemáte právo na odstoupení od Smlouvy.

4. Lhůta k odstoupení dle čl. 2 Podmínek se považuje za zachovanou, pokud Nám v jejím průběhu odešlete oznámení, že od Smlouvy odstupujete.

5. V případě odstoupení od Smlouvy Vám bude Cena vrácena do 14 dnů ode dne účinnosti odstoupení na účet, ze kterého byla připsána, případně na účet zvolený odstoupení od Smlouvy. Částka však nebude vrácena dříve, než Nám Zboží vrátíte či než prokážete, že došlo k jeho zaslání zpět Nám. Zboží Nám prosím vracejte čisté, pokud možno včetně originálního obalu.

6. V případě odstoupení od Smlouvy dle čl. 2 Podmínek jste povinní Nám Zboží zaslat do 14 dnů od odstoupení a nesete náklady spojené s navrácením zboží k Nám. Vy máte naopak nárok na to, abychom Vám vrátili Cenu za dopravu, avšak pouze ve výši odpovídající nejlevnějšímu nabízenému způsobu dodání Zboží, který jsme pro dodání Zboží nabízeli. V případě odstoupení z důvodu, že My porušíme uzavřenou Smlouvu, hradíme i náklady spojené s navrácením zboží k Nám, ovšem opět pouze do výše Ceny za dopravu ve výši odpovídající nejlevnějšímu nabízenému způsobu dodání Zboží, který jsme při dodání Zboží nabízeli.

7. Odpovídáte Nám škodu v případech, kdy bude Zboží poškozeno v důsledku Vašeho nakládání s ním jinak, než je nutné s ním nakládat s ohledem na jeho povahu a vlastnosti. Způsobenou škodu Vám v takovém případě vyúčtujeme poté, co Nám Zboží bude vráceno a splatnost vyúčtované částky je 14 dní. V případě, že jsme Vám ještě nevrátili Cenu, jsme oprávněni pohledávku z titulu nákladů započíst na Vaši pohledávku na vrácení Ceny.

8. My jsme oprávněni odstoupit od Smlouvy kdykoliv před tím, než Vám dodáme Zboží, pokud existují objektivní důvody, proč není možné Zboží dodat (zejména důvody na straně třetích osob nebo důvody spočívající v povaze Zboží). Můžeme také od Smlouvy odstoupit, pokud je zjevné, že jste uvedli v Objednávce záměrně nesprávné informace. V případě, že nakupujete zboží v rámci své podnikatelské činnosti, tedy jako podnikatel, jsme oprávněni od Smlouvy odstoupit kdykoli, i bez udání důvodu.

 

VIII. Závěrečná ustanovení

 1. Tyto obchodní podmínky platí ve znění uvedeném na internetových stránkách prodávajícího, v den odeslání elektronické objednávky kupujícím.
 2. Odesláním elektronické objednávky kupující přijímá veškerá ustanovení obchodních podmínek ve znění platném v den odeslání objednávky, též platnou cenu objednaného zboží uvedenou v katalogu internetového obchodu www.vinarstvipilcik.cz, nebylo-li v konkrétním případě prokazatelně dohodnuto jinak.

upraveno 2.2. 2024

Zpět do obchodu